آدرس وب سایت دانشگاه گرمسار به آدرس زیر تغییر کرده است

http://ugsr.ir

جهت رزرو غذا به 185.39.183.149 مراجعه نمایید.